Чрез постигане на основната цел – непрекъснато подобряване на дейността на фирмата и задоволяване потребностите на клиентите, ние гарантираме постигането и на допълнителните цели, които сме си поставили:
   
      • сключване на договори с нови клиенти на територията на страната и чужбина;
      • активизиране на маркетинговата и рекламна дейност;
      • разширяване и модернизиране на производствена база;
      • повишаване на квалификацията на персонала;
      • Непрекъснато подобряване на ефективността на системата за управление на качеството;
      • Минимизиране на грешки и предотвратяване на тяхната повторяемост, с помощта на Системата за управление на качеството;
   
Мисия
   
Да развиваме и опазваме благоприятна обществена и бизнес среда, в сферата на каучуковата промишленост.
   
________________________________________
   
Визия
   
Лоялност, коректност и точност са принципите на работа, които фирмата ни предлага на своите традиционни и потенциални клиенти и партньори чрез ежедневната работа на мотивирания и професионално обучен екип на фирмата.

________________________________________
   
Да бъдем близо до клиента:
   
Фирма ни се стреми да изгражда и поддържа отношения с клиентите си на базата на доверие, постоянен диалог и прозрачност в съвместните взаимоотношения.

________________________________________
   
Да бъдем социално отговорна компания:
   
Като социално отговорна фирма, се стремим да бъдем неразделна част от гражданското общество, като подкрепяме разнообразни инициативи. Социалната отговорност към обществото е залегнала в бизнес стратегията на дружеството.

________________________________________
   
Ценности
   
Ние имаме ясно дефинирани ценности, който са в основата на фирмената идентичност и взаимоотношенията с партньори, клиенти и служители. Ценностите ни чертаят пътя за успешна реализация на мисията на дружеството и изграждането на пълноценна визия.

________________________________________
   
Доверие и уважение
   
Дългогодишният ни авторитет се гради на доверие и уважение към клиентите и партньорите, с които работим.

________________________________________
   
Откритост, честност и почтеност
   
Изграждаме и поддържаме открити и честни отношения с всички свои партньори и служители.
Почтеността стои в основата на работа на фирмата
Етиката и почтеността са в основата на всяко едно наше действие.
При нас ще срещнете отзивчивост, компетентност и положително отношение към всеки един от Вас.

________________________________________
   
Партньорство и развитие
   
Нашият успех е свързан с успеха на нашите клиенти и партньори.
Основен фирмен приоритет е предоставяните изделия, продукти иуслуги да отговарят на всички изисквания на клиента.

________________________________________
   
Качество и нововъведения
   
Качеството и нововъведенията са основни приоритети на фирмата. Непрекъснато инвестираме в развитието на служителите си и в качеството на изделията, продуктите и услугите, които предлагаме, за да постигнем възможно най-високи резултати.

Основна цел